• jednotřídní heterogenní mateřská škola
  • ve školním roce 2019/2020 je zapsáno 20 dětí z toho 4 děti 5-6 leté, 10 dětí  4 - 5 letých, 6 dětí 3-4 letých
  • z toho 9 dívek a 11 chlapců
  • paní učitelky: Václava Zemanová, Jarmila Košvancová
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   


  Pracujeme podle školního programu "Svět kolem nás". Našim cílem je, vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě, k životnímu prostředí a posílit pocit spoluzodpovědnosti za kvalitu životního prostředí. Klademe důraz na rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, snažíme se posilovat dětská přátelství a smíšený kolektiv nám umožňuje rozvíjet u dětí ohleduplnost, velkorysost i umění pomoci mladším či slabším. Vytváříme u dětí povědomí o zdravém životním stylu. Menší počet dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem klidné a spokojené rodiny.

   

   

  Co děláme: říjen, listopad

   

  Podzim hraje barvami

   

  Témata:

   

  1. Léto, kam ses podělo?
  2. To je ale úroda!
  3. Vyrostla řepa veliká, převeliká
  4. Barevné lístky
  5. Papírový drak
  6. Tajemný les
  7. Kam letíš ptáčku?
  8. Zvířátka v lese

   

  Cíle: 

  • vytváření povědomí o zdravém životním stylu
  • rozvoj psychické a tělesné zdatnosti dětí
  • upevňování pravidel chování ve vztahu k ostatním
  • prohlubování návyků dětí spojených se stolováním a osobní hygienou
  • zdokonalování sebeobsluhy
  • podporování dětských kamarádských vztahů
  • vytváření vztahu ke svému okolí, udržovat pořádek
  • prohloubení poznatků dětí o podzimním období /příroda, zvířata, rostliny, stromy, plody, přírodní jevy, činnosti související s podzimem/
  • rozvoj jazykových dovedností /vnímat, naslouchat, porozumět/ a řečových schopností /samostatně se vyjadřovat ve větách/
  • rozvoj smyslového vnímání
  • rozvoj tvořivosti
  • vytváření povědomí, že lidé svou činností mění přírodní prostředí / pozitivně i negativně/ 
  • seznámit děti s různými digitálními pomůckami a jejich ovládáním 

   

  Vzdělávací nabídka:

  • pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
  • pohybové činnosti při pobytech venku
  • hry se slovy, slovní hádanky, rytmizace
  • skupinová konverzace na urč. téma
  • dramatizace pohádky
  • práce s knihou, vyhledávání a popis obrázků
  • vyprávění zážitků
  • smyslové hry - procvičování všech smyslů
  • manipulace s předměty, přírodninami
  • různé výtvarné techniky
  • hudební, literární činnosti
  • námětové hry a činnosti
  • pozorování přírody
  • skupinové a individuální činnosti
  • činnosti zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky
  • manipulace s digitálními pomůckami

   

  Očekávané výstupy: 

  • uvědomit si možnosti svého těla při pohybových činnostech
  • zdokonalit sebeobslužné dovednosti /dle věku/
  • prohloubit návyky spojené s osobní hygienou
  • uvědomit si, že nejsme stejní a každý umí něco jiného
  • zacházet šetrně s hračkami a dodržovat pravidla /úklid na určené místo…/
  • vyjadřovat samostatně své názory a myšlenky /5-6/
  • soustředit se na činnost a na její dokončení /5-6/
  • uvědomit si vliv člověka na životní prostředí 
  • zvládat jednoduchou obsluhu digitálních pomůcek