• jednotřídní heterogenní mateřská škola
  • ve školním roce 2020/2021 je zapsáno 20 dětí z toho 13 dětí 5-6 letých, 3 děti  4 - 5 leté, 4 děti 3-4 leté
  • z toho 11 dívek a 9 chlapců
  • paní učitelky: Václava Zemanová, Jarmila Košvancová
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

  Pracujeme podle školního programu "Svět kolem nás". Našim cílem je, vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě, k životnímu prostředí a posílit pocit spoluzodpovědnosti za kvalitu životního prostředí. Klademe důraz na rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, snažíme se posilovat dětská přátelství a smíšený kolektiv nám umožňuje rozvíjet u dětí ohleduplnost, velkorysost i umění pomoci mladším či slabším. Vytváříme u dětí povědomí o zdravém životním stylu. Menší počet dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem klidné a spokojené rodiny.

   

   

  CO DĚLÁME: leden, únor

   

  Mrazík cení zoubky

   

  Doba trvání cca 7 - 8 týdnů

   

  Témata:

  1. Mrazík cení zoubky
  2. Zimní radovánky
  3. Brr, to to zebe
  4. Doma se ohřejeme…
  5. U paní doktorky
  6. Zvířátka v lese
  7. Ptáci v zimě


  Cíle:

  • rozvoj pohybových schopností při pohybových a sportovních činnostech
  • rozvoj tvořivosti při řešení problémů
  • rozvoj sebevědomí, sebedůvěry, sebeovládání
  • rozvoj kooperativních dovedností
  • rozvoj řečových dovedností
  • podporování hravého zacházení s různými materiály
  • empatického chování dětí seznamování s novými výtvarnými technikami
  • rozvíjení dětské fantazie a tvořivosti
  • rozvoj smyslového vnímání
  • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, zdravém životním stylu
  • prohlubování znalostí dětí o zimním období, přírodě, zvířatech, ptácích….
  • vytváření základu odpovědnosti člověka za životní prostředí
  • rozvoj úcty k životu /pomoc zvířatům, ptákům nejen v zimním období/ 
  • vytvářet povědomí o významu digitálních technologií

   

  Vzdělávací nabídka:

  • manipulace s předměty
  • práce s knihou, encyklopedií, obrázky
  • analyticko-syntetické činnosti
  • hry na rozvoj zrakového a sluchového rozlišování
  • námětové hry
  • smyslové hry
  • pohybové a hudebně pohybové hry
  • sportovní činnosti
  • motivovaná cvičení, zdravotní cviky
  • výtvarné a pracovní činnosti
  • činnosti podporující rozvoj dětské fantazie
  • poslech čteného textu s následnou reprodukcí, výtvarným vyjádřením…
  • dramatizace pohádky
  • hudební a literární činnosti
  • pozorování
  • manipulace s digitálními pomůckami

   

  Očekávané výstupy:

  • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
  • zvládnout základní pohybové dovednosti při sportu /sáňkování, bobování, chůze ve sněhu, po ledu…/
  • zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu
  • zacházet správně s předměty denní potřeby, pomůckami..
  • zvládnout techniku střihání, lepení, skládání
  • poznat a pojmenovat části lidského těla a některé orgány
  • poznat a pojmenovat některá volně žijící zvířata a ptáky /char. vlastnosti, význam pomoci člověka…/
  • uvědomovat si pocit spoluzodpovědnosti za životní prostředí
  • mít povědomí o významu digitálních technologií