• jednotřídní heterogenní mateřská škola
  • Pro školní rok 2018/2019 je zapsáno 20 dětí z toho 8 dětí 5-6 letých, 2 děti 4-5 letých, 10 dětí 3-4 letých, z toho 11 dívek a 9 chlapců
  • paní učitelky: Václava Zemanová, Jarmila Košvancová
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

   


  Pracujeme podle školního programu "Svět kolem nás". Našim cílem je, vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě, k životnímu prostředí a posílit pocit spoluzodpovědnosti za kvalitu životního prostředí. Klademe důraz na rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, snažíme se posilovat dětská přátelství a smíšený kolektiv nám umožňuje rozvíjet u dětí ohleduplnost, velkorysost i umění pomoci mladším či slabším. Vytváříme u dětí povědomí o zdravém životním stylu. Menší počet dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem klidné a spokojené rodiny.

   

   

  Co děláme: květen, červen

   

  Léto už je tady!

   

   

  Témata:

  1. Letní příroda a počasí
  2. Kdo žije v trávě
  3. Jak se žije v ZOO
  4. Všechny děti mají svátek
  5. Letní sporty a bezpečnost
  6. Kdo nám pomáhá a chrání nás?
  7. Už se těším do školy 


  Cíle:

  • vytváření a rozvíjení prosociálních vztahů /tolerance, přizpůsobivost…/
  • rozvoj dovedností dětí v oblasti jemné motoriky
  • rozvoj dovedností, které předcházejí čtení a psaní
  • podporování gramaticky správného a souvislého vyjadřování
  • podporování zájmu dětí o školu
  • rozvoj paměti a pozornosti dětí 
  • vytváření povědomí o jiných kulturách a národností lidí /barva pleti, způsob života, zdůraznění rovnosti všech….
  • prohlubování znalostí dětí o letním období /příroda, přírodní jevy,rostliny, hmyz, činnosti…/
  • prohlubování znalostí dětí o práci hasičů, policistů a záchranářů, seznámení s krizovými situacemi a s jejich řešením
  • prohlubování znalostí dětí o zvířatech v ZOO, o jejich přirozeném prostředí /pojmy ohrožené druhy/, vliv člověka na přírodu i negativní
  • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu


  Vzdělávací nabídka:

  • manipulace předměty, pomůckami, materiálem
  • sezónní pohybové činnosti
  • smyslové hry
  • námětové hry
  • pozorování přírody
  • činnosti směřující k prevenci úrazů, nezdravých návyků…..
  • činnosti přispívající k ochraně životního prostředí
  • samostatný slovní projev, vyprávění podle citového prožitku/5-6/
  • rozhovory a diskuse na určitá témata
  • řešení myšlenkových i praktických problémů
  • seznamování s písmeny, čísly, symboly…./5-6/
  • kooperativní hry
  • poslech čteného textu s etickým obsahem a poučením
  • literární, výtvarné, hudební činnosti
  • dramatizace situací
  • činnosti podporující kladný vztah ke zvířatům


  Očekávané výstupy:

  • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde hledat pomoc
  • sluchově rozlišovat začáteční i koncové slabiky a hlásky ve slovech
  • poznat některá písmena a číslice
  • vyjadřovat samostatně a smysluplně, vést rozhovor
  • porozumět textu, zachytit myšlenku a umět reprodukovat děj vlastními slovy
  • umět vyjadřovat svou představivost a fantazii při tvořivých činnostech
  • umět projevovat empatii ke zvířatům i přírodě
  • zachytit své prožitky - slovně, výtvarně, pohybem, hudebně…
  • umět spolupracovat s ostatním
  • respektovat potřeby druhého, dělit se s kamarádem, rozdělit si úkol…
  • umět dodržovat zásady slušného chování
  • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování a v rámci svých možností se bránit tomuto společensky nežádoucímu chování a jednání
  • pomáhat pečovat o životní prostředí, uvědomovat si negativní vliv některých lidských činností na životní prostředí