Koťata

           

 

 • Věková skupina dětí 3 - 4 roky
 • Počet dětí ve třídě je 22
 • paní učitelky: Jitka Hvížďalová, Ivana Brožová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=
 
                  Motto třídy je :  "Jsme Koťátka kamarádi, všichni se tu máme rádi. Zpíváme si, malujeme, učíme                                                               se i hrajeme. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, objevujeme celý svět."
 
 
 

 2) ZIMNÍ ZÁZRAK

 

Vánoční čas přichází

 • Lokomoční pohybové činnosti – vyrovnávací cviky, relaxační cvičení
 • Procvičování obratnosti a odvahy
 • Výzdoba třídy
 • Seznamování s lidovými tradicemi, sdílení, aktivní naslouchání
 • Vyrábění z papíru – čert, vánoční přání
 • Mikulášská nadílka
 • Vyjádření pocitů z nadílky, pokus o krátké vyprávění
 • Přednes, recitace, dramatizace, zpěv (s pohybem)
 • Práce v keramické dílně
 • Práce s interaktivní technikou – téma: Vánoce
 • Vycházka městem k betlému, vánočnímu stromu, pozorování vánoční výzdoby
 • Logopedická cvičení
 • Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému
 • Hry na téma rodina a přátelství

         

Co vyprávěla sněhová vločka

 • Procvičování chůze s překračováním různě vysokých překážek
 • Pohybová improvizace na různé melodie
 • Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině
 • Činnosti směřující k ochraně zdraví a bezpečí, k prevenci úrazů
 • Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům chování a jejich dodržování
 • Zimní sporty
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Pokusy s ledem a sněhem
 • Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností – zimní tématika
 • Vyhledávání symbolů zimy, manipulace s obrázky
 • Práce s interaktivními pomůckami
 • Výroba papírových sněhuláků, pojmy malý – velký
 • Modelování
 • Rozvíjení fantazie – dekorování, otiskování štětce
 • Zvěř a ptactvo v zimě

  

Pohádky ze zimní zahrádky

 • Lokomoční pohybové činnosti – běh, skok, poskoky
 • Procvičování sebeobslužných dovedností
 • Sledování pohádkových příběhů obohacujících citový život dítěte
 • Vyprávění a poslech pohádek a příběhů s ponaučením
 • Poznávání dobra x zla v textu
 • Grafomotorika
 • Prostorové pojmy – sestavování celků z částí
 • Práce s vodovými barvami a plochými štětci
 • Prohlížení knih, rozvíjení slovní zásoby a komunikačních dovednosti
 • Písničky z pohádek
 • Návštěva knihovny
 • Vytváření zdravých životních návyků

 

 

Račte dále, pane Karnevale

 • Pohybové aktivity s míčem
 • Vyjádření pocitů pohybem, mimikou, gesty, zařazování protahovacích, uvolňovacích a dechových cvičení
 • Seznámení s lidovou tradicí MASOPUST
 • Karneval v maskách
 • Volná pohybová improvizace na hudbu
 • Seznámení s pojmy první – poslední
 • Rozvíjení pracovních dovedností při výrobě karnevalové masky
 • Hry s hudebními nástroji

 

 


 Dráčci

                 

 
 • Věková skupina dětí 5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 23
 • paní učitelky: Marie Reichlová, Klára Francová
 • asistent pedagoga: Kristýna Koníčková
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                  Motto třídy je : " Víc hlav, víc ví" 
 
 
 
2) ZIMNÍ ZÁZRAK
 

Přišel k nám Mikuláš

 • komunikativní kruh
 • pohybové hry, motivované zdravotní cvičení
 • nácvik básní, písní, říkadel pro Mikuláše, čerta a anděla
 • artikulační, řečové, rytmické a sluchové hry
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • koordinace pohybů s hudbou a zpěvem
 • společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace – vyprávění zážitků
 • upevňování citových vztahů k rodině i okolí
 • rozmanité výtvarné a pracovní činnosti
 • rozhovory – pohádkové postavy a jejich vlastnosti

 

Vánoce přišly k nám

 • komunikativní kruh
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • grafické činnosti s vánočními a zimními motivy
 • poslech koled, vánoční atmosféra
 • vyprávění pohádek – práce s knihou
 • zdobení vánočního stromečku
 • výroba přáníček
 • motivované zdravotní cvičení
 • nácvik písní, říkadel a koled se zimní a vánoční tématikou
 • připomínání tradic nejoblíbenějších zimních svátků

 

My, tři králové

 • komunikativní kruh
 • rozhovory – vzpomínky na Vánoce, na oslavy nového roku
 • připomenutí svátku tří králů – význam sbírky tří králů dnes
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy
 • rozvoj pohybových schopností
 • zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • smyslové a psychomotorické hry
 • rozvoj tvořivosti
 • motivované zdravotní cvičení
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • četba a poslech pohádek, příběhů

 

Stopy ve sněhu

 • komunikativní kruh
 • konstruktivní činnosti – postupy podle návodu i vlastní fantazie
 • rozvíjení pohybové dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti
 • rozlišování znaků zimy
 • sezónní činnosti – hry na sněhu a se sněhem
 • vytvoření podvědomí o živé a neživé přírodě
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • rozvoj základních předmatematických gramotností
 • motivované zdravotní cvičení
 • pozorování počasí, pojmenování přírodních jevů, pokusy se sněhem, ledem
 • rozvíjení orientace v prostoru

 

Lidské tělo

 • komunikativní kruh
 • manipulační činnosti
 • hudební a hudebně pohybové činnosti
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • motivované zdravotní cvičení
 • práce s knihou a příběhem
 • námětové hry
 • společné diskuse, rozhovory
 • upevňování správných hygienických a stravovacích návyků
 • vitamíny a jejich vliv na zdraví
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a k ochraně zdraví
 • rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • grafomotorická cvičení

 

Vítej pane karnevale mezi nás

 • komunikativní kruh
 • seznamování s dalšími říkadly, básničkami a písněmi
 • uvědomovat si význam oslav masopustu
 • rozvíjet podvědomí o časových souvislostech, příležitost k vnímání času (vloni, letos, dříve, nyní, v budoucnu, dnes, včera, zítra)
 • rozvíjení napodobování grafických, geometrických tvarů, hledat podobnosti s reálnými předměty, dokreslování
 • rozvíjení dalších pracovních dovedností (správné držení tužky, štětce nůžek, práce s papírem)
 • pohybové, dramatické tematicky zaměřené hry
 • motivované zdravotní cvičení
 • četba a poslech pohádek a příběhů
 • rozlišování barev, zvuků, hlásek – příležitost k rozvíjení fantazie
 • rej v maskách

 

Hádej čím jsem?

 • komunikativní kruh
 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • rozvoj fantazie
 • posilování prosociálního postoje k rodině
 • rozvoj kulturně – estetických dovedností
 • vážit si práce ostatních lidí
 • vytváření podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem
 • motivované zdravotní cvičení
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • pantomimické hry
 • četba a poslech pohádek, příběhů

 

  


 Motýlci

             

 

 • Věková skupina dětí 3 - 5 let
 • Počet dětí ve třídě je 21
 • paní učitelky: Jana Klicperová, Milana Musilová
 • asistent pedagoga: Jana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO- TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je  : "Chcem  se hýbat, učit, hrát ,nezůstávej v koutě stát !"

 

2) ZIMNÍ ZÁZRAK
 

Adventní čas

 • seznámení s lidovými zvyky a tradicemi
 • Mikulášská nadílka
 • rozvíjení pracovních a výtvarných činností, tvoření z netradičních materiálů ( keramika)
 • hudební hry
 • lokomoční pohybové činnosti
 • společná výzdoba třídy

 

Po roce Vánoce…

 • pozorování změn v přírodě
 • přípravy na Vánoce
 • vycházka na náměstí k betlému
 • poslech koled
 • práce s papírem – výroba přáníček
 • sluchové a rytmické činnosti

 

Snížek bílý , pole sílí

 • oblékání v zimě
 • zimní sportování
 • péče o zvířátka v zimě
 • grafomotorické činnosti
 • rozvíjení řečového projevu
 • pojmenování částí lidského těla

 

Masopust

 • poznávání lidových zvyků a tradic
 • rytmizace hrou na tělo
 • seznámení s různými druhy povolání
 • práce s papírem
 • karneval v MŠ

 

Z pohádky do pohádky

 • práce s vodovými barvami
 • čtení pohádkových příběhů
 • sledování pohádek
 • pohybové aktivity zaměřené na rytmus
 • vlastní vypravování a rozvoj fantazie
 • dechová cvičení

 

  

 

 


 Berušky

          

 
 • Věková skupina dětí  4 - 5 let
 • Počet dětí ve třídě je 22
 • paní učitelky: Lenka Wohlmuthová, Barbora Matějková, DiS.
 • asistent pedagoga: Kateřina Otcová, Iveta Lincová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je  : "Beruško, pojď si hrát, buď můj dobrý kamarád“

 

2) ZIMNÍ ZÁZRAK

Zima přišla k nám, copak poví nám

(Martin na bílém koni)

 • práce s knihami, encyklopediemi, PC, Bee Bot
 • diskusní kruh
 • pohybové, dramatické, hudební a tematicky zaměřené hry
 • práce s hlínou – keramika
 • výtvarné činnosti na dané téma
 • pracovní činnosti na dané téma
 • pozorování změn okolí při pobytu venku
 • hry na rozvoj předmatematické gramotnosti

 

Svátky, zvyky, tradice, smeteme prach z police

(Mikuláš s čerty)

 • diskusní kruh
 • literární a hudební činnosti
 • pohybové, dramatické a tematicky zaměřené hry a činnosti
 • hry s didaktickými hrami a pomůckami
 • výtvarné činnosti na dané téma
 • pracovní činnosti na dané téma
 • pokusy a pozorování
 • práce s knihami, ukázky obrázků na PC
 • hry s programováním Bee Bot včelky

 

Hvězda svítí nad Betlémem

 • aktivity na rozvoj předčtenářské gramotnosti
 • konstruktivní činnosti
 • činnosti zajišťující radost, pohodu a bezpečí
 • hudební a rytmické činnosti
 • dramatické a pohybové hry
 • komunitní kruh
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • slovní hry a hádanky
 • pozorování změn v přírodě, výzdoby

 

Nosíme královskou korunu

(Tři Králové)

 • diskusní kruh
 • hudební a rytmické činnosti
 • dramatické a pohybové hry
 • činnosti na rozvoj předčtenářské gramotnosti
 • pracovní a výtvarné činnosti
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost dětí
 • konstruktivní a grafické činnosti

 

S Beruškou za polární kruh

 • diskusní kruh
 • přírodovědná gramotnost, pokusy a pozorování
 • činnosti směřující k ochraně zdraví
 • smyslové a psychomotorické hry
 • hry se slovy, slovní hádanky
 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů
 • lokomoční pohybové činnosti, sezóní sporty
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, skupinkách
 • aktivity přibližující dítěti rozmanitost přírody, života
 • práce s interaktivní technikou – obrázkový materiál, písničky, ukázky

 

Otvíráme bránu do pohádky

 • diskusní kruh
 • předčtenářská gramotnost
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek,
 • smyslové a psychomotorické hry
 • motivovaná manipulace s předměty
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • dramatické činnosti
 • hledání cest, využití Bee Bot včelky, programování
 • hry a situace, kde se děti učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 • aktivity přibližující dítěti mravní hodnoty

 

Barevný týden s Beruškou

(Masopust)

 • diskuzní a komunikativní kruh
 • hry s folklórními říkadly
 • hudební činnosti - lidové písně o řemeslech
 • pozorování a pokusy
 • pohybové hry a dramatizace
 • výroba a rozloučení s Moranou, vítání jara
 • předmatematické aktivity
 • výtvarné a tvořivé aktivity
 • rej masek, oslava, pohoštěn

 

  


Broučci

           

 • Věková skupina dětí  2 - 3 roky
 • Počet dětí ve třídě je 14
 • paní učitelka: Bc. Šárka Smrčková, Karolína Hrkalová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                       Motto třídy je : " Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka"

 

2) ZIMNÍ ZÁZRAK

 

Adventu čas, Mikuláš navštíví nás

Seznamování s lidovou tradicí a zvyky.

Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti.

Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí.

Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace.

Rozvoj paměti - učení říkanek a písní.

Konkrétní operace s materiálem.

Sledování rozmanitostí a změn v přírodě.

 

Vánoční příběh

Seznamování se s lidovými tradicemi Vánoc.

Přednes, recitace, zpěv.

Smyslové hry.

Činnosti zaměřené na chápání pojmů a osvojování poznatků.

Estetické a tvůrčí aktivity.

Přípravy a realizace společných zábav a slavností.

Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem

Různorodé společné hry a skupinové aktivity

 

 

Zimní radování

 

Pohybové hry a činnosti.

Konkrétní operace s materiálem.

Rozvoj jazykových a komunikativních dovedností.

Jednoduché pokusy a pozorování.

Konstruktivní činnosti.

Činnosti zameřené k posílení sebevědomí, k uvědomování si sám sebe.

Komentování zážitků a aktivit.

 

 

Bacil a vitamín

 

Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti.

Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí.

Smyslové a psychomotorické hry.

Činnosti relaxační a odpočinkové.

Kooperativní činnosti.

Činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků.

 

 

Zima v lese

 

Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti.

Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty.

Zdravotně zaměřené činnosti.

Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů.

Přímé pozorování přírodních objektů i jevů v okolí dítěte.

Výlety do okolí, enviromentální činnosti.

Práce s obrazovým materiálem.

 

 

Z pohádky do pohádky

 

Přípravy a realizace společných zábav a slavností.

Spojování zpěvu s pohybem, taneční improvizace, radostné prožívání hudby.

Zdravotně zaměřené činnosti.

Řečové, sluchové a rytmické hry.

Hry podporující tvořivost, představivost a fantazii.

Rozvoj kooperativních dovedností.

 


Myšky

      

 • Věková skupina dětí 4 - 5 let
 • Počet dětí ve třídě je 23
 • paní učitelka: Tereza Vondrášková, DiS., Kristýna Fronková, DiS.
 • asistentka pedagoga: Iveta Lincová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                   Motto třídy je : "Neotvíráme dětem dveře, ale pomáháme jim najít ten správný klíč,
                                                                                 aby si je otevřely samy" 

 

2) ZIMNÍ ZÁZRAK

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší

 • Lokomoční pohybové činnosti a jiné činnosti.
 • Manipulační činnosti.
 • Zdravotně zaměřené činnosti.
 • Hudebně pohybové hry.
 • Konstruktivní činnosti.
 • Činnosti relaxační.
 • Vokální činnosti.
 • Poslech vyprávěných příběhů.
 • Konkrétní operace s materiálem – odhad, porovnávání.
 • Hry zaměřené ke cvičení různých forem paměti.
 • Tvůrčí aktivity.
 • Aktivity podporující sbližování dětí.

 

Vánoční čas je v každém z nás

 • Grafické činnosti.
 • Psychomotorické hry.
 • Zdravotně zaměřené činnosti.
 • Poslech čtených pohádek.
 • Konkrétní operace s materiálem – přiřazování.
 • Cvičení postřehu.
 • Motivovaná manipulace s předměty.
 • Společné aktivity.
 • Činnosti zajišťující spokojenost a radost.
 • Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku.
 • Aktivity umožňující dítěti poznat rozmanitost kultur.

 

Ledové království je plné tajemství

 • Zdravotně zaměřené činnosti.
 • Nelokomoční pohybové činnosti.
 • Hudebně pohybové hry.
 • Odpočinkové činnosti zajišťující pohodu prostředí.
 • Rytmické hry.
 • Skupinová konverzace.
 • Sledování filmových příběhů.
 • Prohlížení a „čtení“ knih.
 • Hry procvičující orientaci v prostoru.
 • Námětové hry.
 • Tvůrčí činnosti dramatické.
 • Přirozené poznávání přírodního okolí, sledování změn v přírodě.
 • Mimické vyjadřování nálad.
 • Hry pro rozvoj vůle.
 • Cvičení v sebekontrole.
 • Společná povídání.
 • Kooperativní činnosti ve skupinách.

 

Masopustní veselice veselá je převelice

 • Jednoduché úkony s náčiním.
 • Hudebně pohybové činnosti.
 • Konstruktivní činnosti.
 • Zdravotně zaměřené činnosti.
 • Relaxační činnosti.
 • Komentování zážitků.
 • Hry zaměřené na poznávání zvuků.
 • Spontánní hra.
 • Námětové hry.
 • Činnosti zaměřené na poznávání obrazně znakových systémů.
 • Hraní rolí.
 • Dramatizace.

 

Zdravé tělo, zdravý duch

 • Zdravotně zaměřené činnosti.
 • Smyslové hry.
 • Činnosti směřující k ochraně zdraví.
 • Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí.
 • Využívání encyklopedií.
 • Samostatný slovní projev.
 • Odpočinkové činnosti.
 • Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých.
 • Cvičení organizačních dovedností.
 • Experimenty a pokusy.
 • Poznávání ekosystémů.

          


Žabičky

      

 

 • Věková skupina dětí - 6 - 7 let
 • Počet dětí ve třídě je 16
 • paní učitelka: Eva Psotová, Jitka Pospíšilová
 • asistentka pedagoga: Jana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY<<=

 

                 Motto třídy je : "Jsme šikovné Žabičky, kluci taky holčičky. Spolu se vše učíme, do školy se těšíme."

 

2) ZIMNÍ ZÁZRAK 

 

Čertíků se nebojíme, protože my nezlobíme

 • komentování zážitků a aktivit
 • přiblížení lidových zvyků – čert a Mikuláš
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry se slovy, slovní hádanky
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti / mechanické, logické, obrazné, pojmové/
 • prediktabilní čtení, činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů /písmenka, číslice, piktogramy, značky, symboly/
 • hraní rolí, dramatické činnosti, / hry ve dvojici, ve skupinkách/
 • aktivity podporující sbližování dětí /stolní hry, spolupráce ve skupinkách/
 • zdravotně zaměřené činnosti /lezení – podlézání, plížení/ využití cvičebního nářadí s ohledem na schopnosti dětí/
 • rozvoj jemné motoriky, estetického cítění /tvoření z papíru, textilu, přírodního materiálu

 

Vánoční těšení

 • poznávání vánočních zvyků a tradic, návštěva muzea
 • hudební a hudebně pohybové chvilky, nácvik písničky a říkanky pro Ježíška
 • cvičení obratnosti a pohotovosti, dotahování cviků do krajních poloh
 • běh za vedoucím dítětem ve vázaném zástupu
 • reakce na smluven signál
 • činnosti relaxační a odpočinkové zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 • využívání výtvarného materiálu /skořápky, vosk, přírodní materiál, papír, lepidlo, nůžky/ - výzdoba třídy

 

Sněží, sněží, mráz kolem běží

 • společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové
 • konverzace /vyprávění zážitků, příběhů, vyhledávání znaků
 • zimy v obrázkovém materiálu/
 • práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání
 • encyklopedií a dalších medií, využití interaktivních pomůcek
 • grafické napodobování symbolů, tvarů, písmen
 • motivovaná manipulace s předměty
 • záměrné pozorování běžných předmětů a objektů, jejich
 • pojmenování, vlastnosti /velikost, tvar, materiál, vůně, zvuk, zapojení všech smyslových orgánů/
 • spontánní hra, experimenty s materiálem předměty
 • zimní sporty
 • hry se sněhem a na sněhu /obratnost, odvaha při bobování, koulování
 • seskoky z vyšší roviny na měkkou podložku, výskoky s dosahováním na zavěšené předměty, výstup a skluz po nakloněné rovině
 • výtvarné činnosti /hra s papírem, nůžkami, lepidlem, korkem, modelínou, raznicemi, provázkem/

 

Kouzlo pohádek

 • literární dramatické činnosti /poslech pohádek, příběhů, vyprávění slyšených pohádek/
 • dramatizace pohádky
 • setkávání se s literárním, dramatickým a hudebním uměním mimo MŠ /návštěva divadla, knihovny, koncertu/ stálé obohacování slovní zásoby, dbát na správné postavení
 • jazyka, správnou výslovnost, tempo řeči a práce s dechem
 • výtvarné činnosti – využití různých technik, rozvoj fantazie a
 • samostatnosti dítěte, podporovat jeho estetické cítění
 • nácvik písní s doprovodem na Orfovo nástroje a hrou na tělo

 

Dnes je svátek, velký bál, děti mají karneval

 • seznámení se s lidovou slovesností – příběhy, básničky, písničky na téma Masopustu
 • jazykové chvilky – dechová cvičení s prodlužováním výdechu, artikulační cvičení, rytmická cvičení, slova,
  říkanky, písničky, hrou na tělo či ozvučná dřívka upevnit rytmus písně
 • procvičování první slabika ve slově, vytleskávání slabik ve slovech
 • rozvoj dětské fantazie – výroba masky na karneval pomocí textilu, papíru, přírodních materiálů
 • maškarní rej ve třídě