1.TŘÍDA - Koťata

          

 

 • Věková skupina dětí 2,5 - 3,5 let
 • Počet dětí ve třídě je 24
 • paní učitelky: Lenka Wohlmuthová, Barbora Matějková, DiS.
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=
 
                  Motto třídy je "Spokojeně vrnící kotě"
 
 
Hlavní téma: LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ
 

 

Letem světem ke všem dětem

 • zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)
 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi),
  k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí
 • smyslové a psychomotorické hry
 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
 • námětové hry a činnosti
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým výlety do okolí (do přírody)
 • přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
  (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

 

Co už umím, co už znám

 • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina
  (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity
 • aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku
 • přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm
 • hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní,
  praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání,

 

 

 


2.TŘÍDA - Dráčci

                

 
 • Věková skupina dětí 4 - 5 let
 • Počet dětí ve třídě je 23
 • paní učitelky: Marie Reichlová, Bc. Petra Monhartová
 • asistent pedagoga: Jana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                  Motto třídy je "Ve zdravém těle zdravý drak!"
 

Hlavní téma: LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

 

 DOPRAVA – Autíčko Modrásek

 • Dopravní prostředky
 • Křižovatky
 • Předčtenářská gramotnost – Seznámení s pohádkou, rozbor pohádky, skládání cest a dopravních prostředků (chodník, přechod, silnice, koleje, moře, auto, letadlo…);
 • Popis obrázků, prohlížení knih na téma doprava, pohádky o dopravních prostředcích (WaltDisney – Autíčko Modrásek, film, obrázková kniha Auta (má Kristý) atp.)
 • Rozhovor – jak pečovat o auta, kola… zbavovat se starých věcí, nebo je opravit? (Návaznost na pohádku o modrém autíčku od W. D.; pojmenování autíček, kol – ukázka, popis oblíbených autíček, fotografie kola z domova…)
 • Předmatematická gramotnost – počítání, třídění dopravních prostředků dle různých kritérií (barva, účel, místo působení…), doplňování skupin, geometrických řad…
 • Digitální gramotnost – práce s robotickými pomůckami – hledání, plánování, skládání cest, jízda dle navigace… rce na semafor…; E-kabinet: Třídění prvků podle funkčnosti - dopravní prostředky
 • Přírodovědná gramotnost – kde se smí a nesmí jezdit, proč, péče o životní prostředí (v souvislosti s automobilismem? Eko doprava – kolo/pěší chůze vs. auto, nápady, představy, názory, diskuse... „V autě je teplo, pěšky mi bolí nohy…“ J)
 • Rozvoj jemné motoriky – omalovánky s dopravní tematikou, skládání cest, překážek..
 • Rozvoj logického myšlení – cesty, labyrinty, hádanky (doprava/doleva – slovní humor?)
 • Rozvoj hrubé motoriky – PH na dopravní prostředky, pohyb v různém terénu, rychlá reakce na optický, či akustický signál, chůze, běh, poskoky, jízda na „odrážedle“, ve vlaku apod.
 • Rozvoj smyslového vnímání – zrak, sluch – rce na optický a zvukový signál – semafor, přechod pro chodce, dopravní policista)
 • Rozvoj slovní zásoby – Jaké známe dopravní prostředky (osobní, stavební stroje, dopravní, IZS)? K čemu nám dopravní prostředky slouží, a kde všude se umí pohybovat? Kam nás odvezou? Dopravní hádanky – na co myslím? Říkanky, básničky, písničky, četba
 • Rozvoj rytmického cítění – akust. signál viz. hry výše (rytmus, tempo, melodie…), rytmické napodobování zvuku různých dopravních prostředků mluvidly, pomocí Orf. nástrojů, jiných dostupných pomůcek
 • Procvičení mluvidel – zvuky dopravních prostředků
 • Akce s rodiči? – dopravní hřiště – brusle, kolo, skateboard???
 • Besídka? Dopravní stopovačka s „checkpointy“ – plnění úkolů na téma doprava (s rodiči), dramatizace pohádky rukavička – autíčko J
 • Aktivity podporující sbližování dětí.

 

  


3.třída - Motýlci

            

 

 • Věková skupina dětí 4,5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 20
 • paní učitelky: Jana Klicperová
 • asistent pedagoga: Klára Francová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO- TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je  "Chcem se hýbat, učit, hrát, nezůstávej v koutě stát!"

 

  Hlavní téma: LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

 

Moje milá maminko

 • rozhovory o mamince
 • podporovat tvořivost
 • seznámení s dalšími říkadly, básničkami, písničkami
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • grafické napodobování symbolů a tvarů
 • samostatný slovní projev na téma maminka
 • prohlížení a čtení knížek
 • aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi
 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije

 

Výpravy za zvířátky

 • lokomoční pohybové činnosti = chůze, běh
 • smyslové a psychomotorické hry
 • samostatný slovní projev na téma zvířata
 • poslech čtených, vyprávěných pohádek a příběhů
 • prohlížení a čtení knížek
 • námětové hry a činnosti
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 • spontánní hry
 • výlety po okolí, do přírody
 • sledování rozmanitostí změn v přírodě
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystému
 • ekologicky motivované herní aktivity
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu

 

Táto pojď si hrát

 • zdokonalování v pohybových schopnostech
 • zdokonalování v oblasti jemné a hrubé motoriky
 • námětové hry a činnosti
 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti
 • práce s knihou
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost
 • činnosti umožňující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů
 • hry na téma rodiny
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách
 • četba, vyprávění pohádek

 

Těšíme se na prázdniny

 • lokomoční pohybové činnosti
 • smyslové a psychomotorické hry
 • přímé pozorování přírodních jevů
 • záměrné pozorování běžných předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností
 • smyslové hry
 • výlety do okolí, do přírody
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů ( les, louka…apod.)
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí

 

 


     4.TŘÍDA - Berušky

         

 
 • Věková skupina dětí  5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 21
 • paní učitelky: Jitka Hvížďalová, Václava Zimčíková
 • asistent pedagoga: Iveta Lincová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je "Zdravé, šťastné a spokojené dítě ve třídě kamarádů." 

 

Hlavní téma: LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

 

 

Děti pozor červená

 • střídání běhu a chůze, reakce na zvukové a zrakové signály
 • využití dopravního hřiště k jízdě na koloběžkách a kolech rozlišování druhů dopravních prostředků
 • upevňování znalostí pravidel silničního provozu
 • poznávání dopravních značek, NH „Na dopravu“, pexeso
 • činnosti k tématu na interaktivní tabuli a Bee- bot
 • zvládnutí vyprávění krátkého příběhu
 • procvičování geometrických tvarů
 • upevňování pojmů vpravo, vlevo, první, poslední, před, za, hned před, hned za, mezi
 • polytechnická gramotnost – výroba prostorových papírových dopravních prostředků a domů
 • zařazování grafomotorických cviků se zaměřením na správné držení psacího náčiní
 • sledování dopravního ruchu ve městě
 • výtvarně ztvárnit silnice a křižovatky
 • rozlišování pomalé, rychlé, vzestupné a sestupné melodie
 • předčtenářská gramotnost – práce s knihou „KRTEK VE MĚSTĚ“

  

Hravé léto

 • využívat školní zahradu k pohybovým aktivitám s míčem - házení, chytání, kopání podávání
 • zařazování her se švihadly
 • oslava DNE DĚTÍ - hry odměny, soutěže sladkosti, využití elektronických skřipců
 • seznamovat děti s životem dětí v jiných zemích, použití globusu a atlasu
 • vyhledávat rozdíly mezi dětmi, tvořit skupiny podle různých pravidel
 • sluchová cvičení, logopedické hádanky, vnímání zvuků se zavřenýma očima
 • obohacovat slovní zásobu o slova stejně znějící (synonyma)rozvíjet zájem o společenské hry, hry na interaktivní tabuli a s robotickou včelkou
 • poznávat kamaráda podle hmatu
 • rozvíjení dětské fantazie při stavbách z písku a přírodních materiálů
 • využít modelovací hmotu k vytvoření stojící postavy (spojovat jednotlivé části těla)
 • zdokonalovat skupinový zpěv
 • předčtenářská gramotnost – poznávání předmětů z pohádek, kouzelné čtení
 • výroba „třídní knížky plné zážitků“
 •  

 

Cesta pramínku kolem světa

 • vést děti k ekologickému chování a myšlení
 • překonávání přírodních překážek, seznámení s technikou skoku do dálky
 • procházka do lesa za studánkou – čištění studánky
 • polytechnická gramotnost – pokusy s vodou „co plave…“
 • poznávání řek a potoků – vyhledávání v mapách, encyklopedie
 • rozšiřovat znalosti o životě u vody (hmyz, živočichové, rostliny)
 • vystřihování podle předkresleného tvaru, hmyz u vody
 • vyhledávání světadílů a moří na globusu, využití interaktivní tabule
 • seznámení s životem lidí na jiných kontinentech
 • zařazování námětových her, např. „na námořníky“
 • grafomotorika – vlny na moři
 • skládání papíru podle slovní instrukce – lodička, parník
 • mapování trasy vodního pramínku až do moře – obohacení slovní zásoby dětí
 • předčtenářská gramotnost –„ kouzelné čtení“ – Česká republika, Zvířátka z divočiny
 • vystřihování podle předkresleného tvaru, hmyz u vody

 

 

 

  


5.TŘÍDA - Broučci

          

 • Věková skupina dětí  2 - 3 roky
 • Počet dětí ve třídě je 14
 • paní učitelka: Iva Brožová, Milana Musilová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                       Motto třídy je "Boučci poznávají svět"

 

Hlavní téma: LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

 

 

Hrátky se zvířátky

 • poznávání a pojmenování domácích zvířat a jejich mláďat
 • vyhledávání a napodobování zvířat při hrách
 • tvoření dvojic
 • motivované cvičení Na zvířátka
 • říkanky o zvířátkách
 • písničky s pohybem
 • leporela se zvířátka
 • pozorování drobného hmyzu
 • práce s vodovými barvami - pokus o zvířecí postavu, otiskování, zapouštění

 

Veselé sportování

 • oslava Dne dětí - zábavné hry a soutěže
 • využití školní zahrady - průlezky, houpačky, odrážedla
 • vycházka do lesa - zdolávání překážek
 • vycházka na dětské hřiště - využití atrakcí
 • hry s míči, náčiním, cvičení na nářadí
 • opakován í písní a říkanek
 • pohybové hádanky sportů a činností, napodobování pohybů
 • procvičování změn rytmu a chůze, běh, poskoky

 

Broučci na cestách

 • poznávání a pojmenování dopravních prostředků
 • seznámení se základy silničního provozu
 • PH - Na semafor, Na barevná auta, Na vláček
 • určování způsobu pohybu - pohybové vyjádření
 • rytmizace, sluchové hádanky
 • vybarvování, grafomotorická cvičení
 • povídání o prázdninách, činnosti v létě, cestování
 • pobyt na školní zahradě

 

 


6.TŘÍDA - Myšky

      

 • Věková skupina dětí 3 - 4 roky
 • Počet dětí ve třídě je 24
 • paní učitelka: Tereza Vondrášková, DiS.,  Bc. Andrea Augstenová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je „Hrajeme si, povídáme, ve školce se dobře máme. Kdo může za úsměv všech, přece třída Myšiček."

 

Hlavní téma: LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

 

Milá maminko

 • Spontánní hra.
 • Činnosti zajišťující spokojenost a radost.
 • Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi.
 • Společné aktivity nejrůznějšího zaměření.
 • Poslech příběhů s poučením.
 • Tvůrčí činnosti hudební.
 • Jednoduché pracovní činnosti.
 • Činnosti odpočinkové.
 • Komentování zážitků.
 • Rytmické hry.

 

Stůj, červená!

 • Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví.
 • Konstruktivní činnosti.
 • Zdravotně zaměřené činnosti.
 • Jednoduché činnosti s náčiním.
 • Lokomoční pohybové činnosti.
 • Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině.
 • Činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti.
 • Modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého.
 • Činnosti směřující k prevenci úrazů.

 

Můj svět

 • Ekologicky motivované herní aktivity.
 • Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu.
 • Přirozené poznávání přírodního okolí.
 • Estetické a tvůrčí aktivity.
 • Cvičení v projevování citů a v sebekontrole.
 • Hraní rolí.
 • Hry a situace, kde se dítě učí chránit bezpečí své i druhých.
 • Jednoduché pracovní činnosti v oblasti úpravy prostředí.
 • Zdravotně zaměřené činnosti.

Můj táta

 • Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití.
 • Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému.
 • Činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním.
 • Tvůrčí činnosti dramatické.
 • Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností.
 • Hry nejrůznějšího zaměření podporující představivost a fantazii.
 • Grafické činnosti.
 • Manipulační činnosti s předměty.
 • Individuální konverzace.

 

Těšíme se na prázdniny

 • Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků.
 • Poslech čtených příběhů.
 • Vyprávění toho, co dítě slyšelo.
 • Samostatný slovní projev na určité téma.
 • Činnosti zaměřené na vytváření pojmů a osvojování poznatků.
 • Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností.
 • Dramatické činnosti.
 • Společenské hry a aktivity.

          


7.TŘÍDA - Žabičky

    

 

 • Věková skupina dětí - 5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 18
 • paní učitelka: Eva Psotová, Jitka Pospíšilová
 • ŠKOLNÍ asistent: Kateřina Otcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY<<=

 

                  Motto třídy je " Naše třída Žabičky, pro kluky a holčičky. Ve školce jsme hodně rádi, všichni jsme tu kamarádi"

 

Hlavní téma: LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ

 

Rodina a já

 •  prohlubovat citový vztah k rodině, prarodičům, mít k nim úctu
 •  moje rodina, kde bydlím / členové rodiny, jméno, povolání, kde bydlíme/
 •  jaká je moje maminka
 •  hry na téma rodiny, přátelství
 •  dárek pro maminku / hra s papírem, Big shotem, nůžkami, lepidlem, látkou/
 •  nácvik písniček a říkanek ke Dni matek, využití rytmických nástrojů
 •  taneční krok v daném rytmu / tanečky v rytmu polky, valčíku mazurky/
 •  uspořádat skupinu prvků a určit co do ní nepatří
 •  namalovat či vymodelovat postavu s charakteristickými rysy

 

Hurá do přírody

 •  pojmenovat volně žijící zvířata na louce i u potoka
 •  vycházky do okolí, zdolávání překážek, chůze se zátěží
 •  spontánní hra, volné hry a pokusy s materiálem
 •  vyjmenovat roční období
 •  umět odvodit množné číslo z jednotného
 •  rozkládat slova na slabiky, vytleskat, určit počet
 •  cvičit souhru ve dvojici /míčové hry/
 •  artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, jednoduché hádanky a vtipy
 •  zvládnout jemnou motoriku /stavebnice, korálky, práce s papírem – skládání, trhání, lepení / zdokonalit techniku malby, umět rozvinout děj na ploše
 •  samostatnost dle pokynů
 •  jistá znalost barev, geometrických tvarů a číselné řady do 10
 •  popisovat vzájemnou polohu dvou objektů / před, za, pod, nad, vedle, mezi, v /
 •  opakování básniček, písniček, dramatizace pohádek, využití encyklopedií
 •  pantomimou vyjádřit text písně, pohádky, říkanky
 •  výlet do ZOO – jak vypadají a žijí zvířata z exotických zem
 •  Grafické napodobování symbolů.