Koťata

           

 

 • Věková skupina dětí 3 - 4 roky
 • Počet dětí ve třídě je 22
 • paní učitelky: Jitka Hvížďalová, Ivana Brožová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=
 
                  Motto třídy je :  "Jsme Koťátka kamarádi, všichni se tu máme rádi. Zpíváme si, malujeme, učíme                                                               se i hrajeme. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, objevujeme celý svět."
 
 
 

 1) TAJEMSTVÍ PODZIMU

Do koťátek zajdu, kamarády najdu

 • Lokomoční pohybové činnosti (chůze).
 • Jednoduché sebeobslužné činnosti.
 • Hry se slovy.
 • Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů související s pevným řádem.
 • Spontánní hra.
 • Cvičení orientačních dovedností.
 • Aktivity podporující sbližování dětí.
 • Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ.
 • Aktivity zaměřené k získání praktické orientace v MŠ a okolí.

 

 Tajemství proutěného košíku

 • Smyslové a psychomotorické činnosti.
 • Hudební a hudebně pohybové hry.
 • Grafické napodobování symbolů.
 • Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností.
 • Činnosti zajišťující spokojenost a radost.
 • Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému.
 • Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí.
 • Práce s obrazovým materiálem a literárními texty.

 

 Podzim čaruje, barvičkami maluje

 • Zdravotně zaměřené činnosti (dechové, protahovací, relaxační, uvolňovací cvičení).
 • Sluchové a rytmické hry.
 • Konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování).
 • Estetické a tvůrčí pohybové, hudební a literární aktivity.
 • Kooperativní činnosti ve skupinách.
 • Tvůrčí činnosti slovesné, dramatické a výtvarné.
 • Přirozené i zprostředkované pozorování přírodního okolí, sledování změn v přírodě.

 

Lesní království

 • Lokomoční pohybové činnosti (běh, skoky a poskoky).
 • Konstruktivní a grafické činnosti.
 • Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků.
 • Námětové hry a činnosti.
 • Hry zaměřené ke cvičení paměti.
 • Výlety do okolí.
 • Poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením.
 • Tvůrčí činnosti hudebně-pohybové a dramatické.
 • Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí).

 

 


 Dráčci

                 

 
 • Věková skupina dětí 5 - 6 let
 • Počet dětí ve třídě je 23
 • paní učitelky: Marie Reichlová, Klára Francová
 • asistent pedagoga: Kristýna Koníčková
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                  Motto třídy je : " Víc hlav, víc ví" 
 
 
 
1) TAJEMSTVÍ PODZIMU
 

Dráček přilétá do MŠ

 • komunikativní kruh
 • seznámení s novými kamarády, navazování přátelských vztahů, důvěry
 • opakování třídních a společenských pravidel
 • upevňování správných hygienických a stravovací návyků
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • pozorování změn v přírodě, popis, rozhovor
 • rozmanité výtvarné a pracovní činnosti
 • motivované zdravotní cvičení
 • četba a poslech pohádek, příběhů

 

Drak veze podzim

 • komunikativní kruh
 • seznámení s podzimními plody
 • sběr plodů a přírodnin
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • procvičování zrakové paměti
 • pohybové, dramatické a tematicky zaměřené hry
 • rozvoj matematické a přírodovědné gramotnosti
 • motivované zdravotní cvičení
 • četba a poslech pohádek a příběhů

 

Barevný dráček Podzimáček

 • komunikativní kruh
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • pohybové, dramatické a tematicky zaměřené hry
 • rozvoj jemné motoriky
 • práce s knihou
 • rozvoj čtenářské a přírodovědné gramotnosti
 • pozorování změn v přírodě
 • motivované zdravotní cvičení
 • četba a poslech pohádek, příběhů

 

  


 Motýlci

             

 

 • Věková skupina dětí 3 - 5 let
 • Počet dětí ve třídě je 21
 • paní učitelky: Jana Klicperová, Milana Musilová
 • asistent pedagoga: Jana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO- TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je  : "Chcem  se hýbat, učit, hrát ,nezůstávej v koutě stát !"

 

1) TAJEMSTVÍ PODZIMU
 

Vítáme vás v Motýlcích

 • jak se jmenuji já, moji noví kamarádi, jak se jmenují paní učitelky, paní asistentka
 • moje značka
 • moje třída a její označení
 • společné hry a aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci v MŠ – začlenění nových dětí
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru
 • modelové i přirozené situace na dodržování a upevňování pravidel soužití ve třídě, společné vytváření jasných pravidel a porozumění jednoduchým piktogramům, které je znázorňují
 • běžné každodenní setkání /pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se/
 • podporování samostatnosti při převlékání
 • ověřování dovednosti jemné a hrubé motoriky
 • zpívání s doprovodem klavíru
 • dechová cvičení
 • grafomotorické cviky

 

Náš táta šel na houby

 • pozorování změn v přírodě
 • rozvíjení hrubé i jemné motoriky
 • seznamování s gymnastikou mluvidel a dechovými cvičeními
 • pohybové, hudebně pohybové hry a hry se zpěvem
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • rozvíjení spontánní komunikace při hrách a činnostech
 • grafomotorické cviky
 • sluchové a rytmické činnosti

  

Koulelo se, koulelo…

 • poznávání základních druhů ovoce a zeleniny, seznámení se základy zdravé výživy a důležitostí vitamínů pro zdraví člověka
 • praktické činnosti a získávání zkušeností – pečeme koláč
 • rozvíjení smyslů – rozeznávání různých druhů ovoce a zeleniny všemi smysly
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební)
 • kognitivní činnosti – kladení otázek a hledání odpovědí, vyprávění, objevování
 • poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě
 • grafomotorické cviky
 • zdravotně zaměřené činnosti

 

Není drak jako drak

 • vycházky na stráň a pozorování barev podzimní přírody
 • seznamování se s různými výtvarnými technikami
 • poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování divadelních představení v MŠ
 • aktivity podporující sbližování dětí a uvědomování si vztahů mezi lidmi – drakiáda
 • manipulační činnosti
 • zdravotně zaměřené činnosti
 • hudební, hudebně pohybové činnosti
 • praktické užívání technických přístrojů – využití interaktivní techniky
 • konstruktivní a grafické činnosti

  

Padá listí zlaté, rudé…..

 • pozorování dalších změn v přírodě a její barevnou skladbu
 • rozvíjení hrubé i jemné motoriky
 • prohlubovat poznávání dalšího ovoce a zeleniny
 • spontánní komunikace při volných, tvořivých a námětových hrách
 • zdravotně zaměřené činnosti
 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a k ochraně zdraví

  

 

 


 Berušky

          

 
 • Věková skupina dětí  4 - 5 let
 • Počet dětí ve třídě je 22
 • paní učitelky: Lenka Wohlmuthová, Barbora Matějková, DiS.
 • asistent pedagoga: Kateřina Otcová, Iveta Lincová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                      Motto třídy je  : "Beruško, pojď si hrát, buď můj dobrý kamarád“

 

 1) TAJEMSTVÍ PODZIMU

Denní rituály ve třídě u Berušek

 • diskuzní kruh
 • praktické ukázky věcí ve třídě
 • učení nápodobou, vzorem
 • dramatické, hudební a pohybové hry na dané téma
 • výtvarné a pracovní činnosti na dané téma
 • grafické symboly – piktogramy
 • aktivity
 • na rozvoj digitální gramotnosti

 

Beruško, pojď si hrát, buď můj dobrý kamarád

 • práce s encyklopediemi a knížkami
 • diskuzní kruh
 • komunitní kruh
 • dramatické, pohybové, hudební a tematicky zaměřené hry
 • výtvarné činnosti na dané téma
 • praktické činnosti na dané téma
 • pozorování lidí (chování) na procházkách
 • aktivity na rozvoj matematické a digitální gramotnosti
 • procvičování zrakové paměti

 

Podzime, podzime, řekni nám, co nevíme

 • diskuzní kruh
 • hry s didaktickými pomůckami
 • práce s encyklopediemi a knížkami
 • literární a hudební činnosti
 • pohybové, dramatické a tematicky zaměřené hry
 • výtvarné a pracovní činnosti na dané téma
 • procházky, pozorování, pokusy
 • sběr plodů a přírodnin, sušení
 • vytváření herbáře, výstavky
 • aktivity na rozvoj matematické a přírodovědné gramotnosti

 

Beruška v lesní říši

 • diskuzní kruh
 • literární a hudební činnosti
 • pohybové, dramatické a tematicky zaměřené hry
 • hry s didaktickými pomůckami
 • výtvarné a pracovní činnosti na dané téma
 • pokusy, pozorování
 • práce s knihami, encyklopediemi, ukázky obrázků z PC
 • sběr lesních plodů a přírodnin
 • procházky do lesa, stavby domečků
 • sběr hub a krmiva pro lesní zvířata
 • zvládání orientace v prostoru podle určeného pravidla, chůze po špičkách, lezení, skoky a poskoky
 • aktivity na rozvoj přírodovědné a čtenářské gramotnosti

 

S Beruškami v pohodě pomáháme přírodě

 • literární a hudební činnosti
 • pohybové, dramatické a tematicky zaměřené hry ( eko hry )
 • hry s didaktickými hrami a pomůckami
 • výtvarné a pracovní činnosti na dané téma
 • pokusy, pozorování
 • práce s knihou, ukázky obrázků na PC
 • úklid okolí školky
 • výroba ručního papíru
 • znovupoužití surovin pro tvorbu nových věcí
 • návštěva sběrného dvora
 • aktivity na rozvoj přírodovědné a digitální gramotnosti

 

 

 

 

  


Broučci

           

 • Věková skupina dětí  2 - 3 roky
 • Počet dětí ve třídě je 14
 • paní učitelka: Bc. Šárka Smrčková, Karolína Hrkalová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                       Motto třídy je : " Kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka"

 

 1) TAJEMSTVÍ PODZIMU

Vítáme tě ve školce

 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci na prostředí MŠ
 • poznávání obrazových symbolů / piktogramy, značky/
 • znát své jméno, svých kamarádů, učitelek ve třídě
 • orientace v MŠ a v jejím nejbližším okolí
 • činnosti vedoucí k samostatnosti při sebeobsluze a stolování
 • rozvoj komunikativních dovedností formou ranního kruhu
 • lokomoční pohybové činnosti, nácvik chůze ve vázaném zástupu
 • zpěv jednoduchých dětských písní a říkanek
 • spontánní hry
 • činnosti vyvolávající veselí a pohodu

 

Kouzelná slovíčka – barevná klubíčka

 • spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel třídy
 • navozování kontaktů, utváření kladných vztahů ve třídě
 • činnosti vedoucí k samostatnosti při sebeobsluze a stolování
 • společné rozhovory k tématu
 • poslech čteného a vyprávěného
 • poznávání a pojmenovávání barev hravou formou
 • seznamování s prstovými barvami, podporovat radost z tvoření
 • grafomotorická cvičení – rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • relaxační a odpočinkové činnosti
 • spontánní a řízené hry k tématu
 • vycházky po okolí

 

Když fouká vítr kolem uší

 • lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, skoky
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, materiály
 • osvojování elementárních znalostí o okolním prostředí
 • prodlužování doby soustředěného poslechu
 • reakce na otázky, formulace odpovědi - rozvoj komunikativních dovedností
 • běžné komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 • spontánní hry
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • poslech čtených a vyprávěných pohádek, příběhů
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • pozorování blízkého prostředí, okolní přírody
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům společného soužití

 

Šel zahradník do zahrady

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • poslech čtených a vyprávěných pohádek a příběhů
 • konkrétní operace s materiálem
 • různorodé společné hry a skupinové aktivity – dramatizace, námětové hry
 • sledování změn v přírodě
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému
 • vycházky po okolí
 • smyslové hry
 • činnosti vyvolávající pohodu a veselí
 • činnosti vedoucí k samostatnosti při sebeobsluze a stolování

 

Výlet do oblak

 • zdravotně zaměřená cvičení – dechová, relaxační
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • činnosti zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 • společné diskuse a rozhovory, individuální a skupinová konverzace
 • reprodukce říkanek, básní, písní
 • pozorování přírodních objektů a jevů v okolí
 • činnosti zaměřené na chápání pojmů a osvojování poznatků
 • vycházky po okolí
 • prohlížení obrázkových knížek

 

Svatomartinské veselí

 • lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, lezení
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • relaxační a odpočinkové činnosti
 • poslech čtených a vyprávěných pohádek, příběhů
 • námětové hry a činnosti
 • pozorování blízkého prostředí a života v něm
 • získávání elementárních znalostí o okolním prostředí
 • smyslové hry
 • reprodukce říkanek, básní, písní
 • záměrné pozorování běžných předmětů
 • společné aktivity nejrůznějšího zaměření

 


Myšky

      

 • Věková skupina dětí 4 - 5 let
 • Počet dětí ve třídě je 23
 • paní učitelka: Tereza Vondrášková, DiS., Kristýna Fronková, DiS.
 • asistentka pedagoga: Iveta Lincová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY <<=

 

                   Motto třídy je : "Neotvíráme dětem dveře, ale pomáháme jim najít ten správný klíč,
                                                                                 aby si je otevřely samy" 

 

 1) TAJEMSTVÍ PODZIMU 

„Hola, hola kamarádi, sešli jsme se, to jsme rádi.“

 • lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti
 • zdravotně zaměřené činnosti
 • hudebně pohybové hry
 • řečové hry
 • skupinová konverzace
 • konkrétní operace s materiálem
 • hry podporující představivost a fantazii
 • činnosti zajišťující spokojenost a radost
 • výlety do okolí
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování
 • kooperativní činnosti
 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte
 • návštěvy kulturních a uměleckých akcí
 • kognitivní činnosti
 • sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, …
 • práce s obrázkovým materiálem

 

„Podzim už je tu, vytáhl svou paletu“

 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty
 • Konstruktivní činnosti
 • Psychomotorické hry
 • Činnosti relaxační (zajišťující zdravou atmosféru a prostředí)
 • Poslech čtených příběhů
 • Skupinová konverzace
 • Přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte
 • Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 • Konkrétní operace s materiálem
 • Hry podporující představivost
 • Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností
 • Sociální a interaktivní hry
 • Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému
 • Přípravy a realizace společných zábav a slavností
 • Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě

          


Žabičky

      

 

 • Věková skupina dětí - 6 - 7 let
 • Počet dětí ve třídě je 16
 • paní učitelka: Eva Psotová, Jitka Pospíšilová
 • asistentka pedagoga: Jana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • =>> Akce třídy <<=
 • =>> FOTO - TŘÍDY<<=

 

                 Motto třídy je : "Jsme šikovné Žabičky, kluci taky holčičky. Spolu se vše učíme, do školy se těšíme."

 

 1) TAJEMSTVÍ PODZIMU 

 

Všichni jsme kamarádi

 • seznámení s kamarády – jak se jmenuji já, kamarádi, paní učitelky, paní asistentka
 • znám svoji značku
 • moje třída a její označení / žabičky /
 • adaptace na nové prostředí - pomocí her a motivovaných činností
 • opakování pravidel třídy – upevňování jejich dodržování
 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru
 • navazovat kontakty s dospělým, komunikovat vhodným způsobem, spolupracovat a respektovat ho
 • bez problémů zvládat běžné každodenní setkávání / pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se /
 • při oblékání upevnit samostatnost
 • rozvíjet kreativitu a fantazii při výtvarných činnostech
 • rozvíjení smyslového vnímání
 • ověřit a prohlubovat dovednosti jemné a hrubé motoriky
 • využití interaktivních pomůcek

 

 

Kouzlo podzimní zahrady

 • vycházky a sportování v podzimní přírodě / pozorování a pojmenovávání stromů, keřů, plodů, zdolávání přírodních překážek /
 • práce s přírodninami /navlékání, lisování, lepení/
 • pozorování podzimního počasí /sluníčko, déšť, mraky, vítr/, přiřadit ročnímu období jeho znaky
 • práce s výtvarným materiálem / voskovky, papír, raznice, lepidlo, nůžky, barva, keramická hlína/
 • poznávání a třídění ovoce a zeleniny – ochutnávka /zapojení všech smyslových orgánů/, zpracování ovoce a zeleniny, důležitost vitamínů
 • vést děti k samostatné práci – čistota, pečlivost, dokončení zadané práce
 • činnosti zaměřené k seznámení s číselnou řadou, základní geometrické tvary
 • více x méně x stejně
 • dechová cvičení / dýchání pusou, nosem, nádech do plic, do břicha
 • tělesná zdatnost, rozvoj v oblasti hrubé motoriky

 

 Leť dráčku leť

 • poznávat přírodu a všímat si změn, které v nastávají s odchodem podzimu
 • upevňování fyzické zdatnosti pobytem v přírodě, zdolávání překážek – pouštění draka
 • procvičovat kruh, řada, zástup, rozlišit vpravo, vlevo
 • rozvoj pohybových dovedností, hrubá motorika / zvládnout běh a poskok, házet a chytat míč, reakce na smluvený signál/
 • využití cvičebního nářadí dle schopností dětí
 • podporovat samostatný slovní projev / vyprávění vlastních zážitků z pobytu v podzimní přírodě, prohlížení knih s podzimní tématikou, rozhovor nad knihou, vyprávění děje podle obrázků/ , návštěva knihovny
 • říkanky s pohybem, rýmování
 • protiklady – malý x velký, krátký x dlouhý, špičatý x kulatý
 • využití výtvarného materiálu / klovatina, barva, štětec, papír – mačkání, lepení, trhání, skládání
 • procvičování jemné motoriky / stavebnice, korálky, puzzle/
 • grafomotorická cvičení na uvolnění ramenního kloubu
 • činnosti zasvěcující dítě do časové představy / ráno, poledne, večer /, upevňování logické posloupnosti /
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozšiřování zvuků, užívání gest
 • práce s přírodninami