1.TŘÍDA - MYŠKY

            

 

 • homogenní skupina dětí ve věku 3 - 4 roky, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Dana FRÁNOVÁ, Tereza PROCHÁZKOVÁ
 • asistent pedagoga: Stanislava Bůchová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

"Tanečky a písničky pro nejmenší dětičky." Pomocí říkadel, pohybu a hudby, rozvíjíme řeč, motoriku hrubou a jemnou. Vhodnou motivací a stanovením pravidel, chceme pomoci dětem s adaptací na nové prostředí. Jde nám o vytvoření klidného, přátelského prostředí, kam se děti i rodiče budou rádi vracet.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS PRÁZDNINOVÉ POHODY"

Charakteristika integrovaného bloku:
V daném integrovaném bloku si s dětmi opakujeme a nadále rozšiřujeme znalosti v různých oblastech. Na začátku měsíce června společně oslavíme Den dětí. Tento měsíc je také časem výletů, zařadíme tedy i téma dopravy. Rozvíjíme vytrvalost, pohybové dovednosti, schopnosti sebeovládání zejména při soutěživých hrách. Podporujeme fyzickou pohodu, manipulační dovednosti a vedeme děti k zdravým životním návykům.

*ČAS CESTOVÁNÍ*
Nabídka činností:
- motivované pohybové a zdravotně vyrovnávací činnosti, relaxační a odpočinkové
- opakování písniček a pohybových her
- hry a aktivity na téma dopravy – návštěva dopravního hřiště
- manipulační hry s obrázky – určování dopravních prostředků
- hry procvičující orientaci v prostoru – prostorové pojmy
- prohlížení encyklopedií a obrázků – objevování zemí a národů (MDD)
- grafomotorika – LOĎ „vlny“ spodní oblouk, LETADLO „let“ elipsa, ležatá osmička
- oslava MDD – dětský den na školní zahradě, sportování, soutěže
- delší vycházky, výlety a návštěvy dětských hřišť v okolí       
- kolektivní práce – vytvoření dopravního prostředku: vláček (polytechnická výchova)
- školní výlet – Pohádkový statek Vranovice

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2.TŘÍDA - BERUŠKY

              

 

 • homogenní skupina dětí ve věku 4 - 5 let, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Bc. Terezie ZIMČÍKOVÁ, Monika KOLÁŘOVÁ
 • asistent pedagoga: Libuše Pechová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ve druhé třídě dále rozvíjíme a doplňujeme znalosti a dovednosti dětí, snažíme se zdokonalovat sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnost při plnění jednoduchých úkolů. Zapojení nových dětí do kolektivu.
Při hrách a činnostech je důležitá důslednost, vytrvalost, soustředěnost k tomu, aby dítě dokázalo dokončit zadaný úkol a cítilo pak vlastní spokojenost. Budeme posilovat tělesnou zdatnost a vytrvalost. Činnosti jsou dětem předkládány tak, aby zaujaly a s ohledem k individuálním schopnostem. Zaměřujeme se na správnou výslovnost a slovní zásobu dětí.
Snažíme se rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, ale i dětí k dospělým i ke svému okolí. Naším cílem je spokojenost a důvěra dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS PRÁZDNINOVÉ POHODY"

*Čas sportování a cestování*
- povídání si o dopravních prostředcích
- získávání vědomostí v oblasti dopravy
- výroba dopravního prostředku ze dřeva
- námětové hry na dopravu
- navštěvování dopravního hřiště
- seznámení dětí se záchranným systémem státu
- sportovní aktivity na fotbalovém a atletickém hřišti
- seznámení dětí s letními sporty
- výlety do okolí MŠ
- diskuse o správném a bezpečném chování
- povídání si o cestování, o plánovaných výletech a o letní dovolené
- stopovaná na Kotel ke dni dětí


*Čas luční a vodní říše*
- seznámení dětí se světem hmyzu
- poznávání různých brouků a malých tvorečků
- pozorování hmyzu pomocí lupy a "hmyzího kukátka"
- stavba domečků z přírodnin pro broučky
- vyhledávání v encyklopediích a atlasech
- poznávání vodní říše a jejích živočišných zástupců
- artefiletika - tvorba vodního světa ve třídě
- seznamování dětí s rybami sladkovodními i mořskými
- pohybové hry k tématu: Rybičky, rybáři, jedou,...
- povídání o ochraně životního prostředí


*Čas barevného úklidu*
- seznamování dětí se světem odpadu
- třídění materiálů
- přiřazování odpadu do správných kontejnerů
- návštěva sběrného dvora - exkurze
- výlety zaměřené na pozorování čistoty našeho města a okolí
- vedení dětí k údržbě čistoty kolem nás

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.TŘÍDA - MOTÝLCI

               

 

 • homogenní skupina dětí předškolního věku, ve které jsou integrovány děti s psychomotorickými obtížemi
 • paní učitelky: Zdenka KHAJLOVÁ, Bc. Klára ROLLINGEROVÁ
 • asistent pedagoga: Zuzana Moravcová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Během roku budeme neustále opakovat a vštěpovat základy správného chování předškoláka, hygienická pravidla, správné stolování, zdokonalování sebeobsluhy. Zaměříme se na posílení vědomostí v jednotlivých blocích, rozvoj smyslů, komunikace a řečových projevů, také na respektování jedince jako rovnocenného partnera. Budeme všemožně podporovat duševní pohodu našich dětí.

 

 HLAVNÍ BLOK: *ČAS PRÁZDNINOVÉ POHODY*

*Cestujeme prstem po mapě*
-  oslava svátku dětí na zahradě v MŠ
-  návštěva cukrárny
-  výlet do ZOO
-  pohybové hry na Stráni, velké vycházky do vzdálenějšího okolí města (na Práchovnu, hřiště Pastelka)
-  slovní hry (Co jsem si zabalil do kufru, Slovní kopaná, Šla babička do městečka..)
-  pokus o podpis svého jména a jeho poznání
-  seznámení s říkankou o prázdninách
-  prohlížení atlasu map, práce s mapou, kompasem
-  hra na námořníky – seznámení s oceány a životem v nich

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.třída - ŽABIČKY

                

 

 • smíšená málopočetná třída, ve které jsou integrovány děti s logopedickými vadami
 • paní učitelky: Dagmar SUDOVÁ
 • asistent pedagoga: Miloslava Čejková, Václava Zimčíková
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V naší třídě, ve které jsou děti s odkladem školní docházky a děti s vadami řeči se zaměřujeme především na správnou výslovnost, rozvoj řeči a rozšíření slovní zásoby. Při individuálních činnostech prohlubujeme znalosti a dovednosti, potřebné pro vstup do základní školy. Dále posilujeme tělesnou zdatnost, vytrvalost při činnostech, hrách i pobytu venku. Naší snahou je vést děti ke všem činnostem vhodnou motivací, hravou formou vzbudit jejich zájem. Pohoda, spokojenost a důvěra dětí je pro nás to nejdůležitější.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS PRÁZDNINOVÉ POHODY"

*ČAS SLUNÍČKA V PŘÍRODĚ*
- počasí – jaro, léto, změny v přírodě
- přírodní živly – jak se chránit
- život u vody, hmyz, ptáci
- život v lese, stromy
- správné chování v přírodě/dílčí projekt č.3 – bezpečnost/

*ČAS – U NÁS DOMA*
- společný život v rodině, členové rodiny, společné cestování
- naše město

*ČAS – CESTOVÁNÍ*
- cizokrajná zvířata – ZOO
- školní výlety
- využití školní zahrady ke sportovní aktivitám, pokusům, výtvarným a pracovním činnostem
- škola v přírodě
- rozloučení s předškoláky

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5.třída - ŠNEČCI

                      

 

 • smíšená méně početná třída, ve které jsou integrovány děti s vadami řeči
 • paní učitelky: Bc. Renata KREJČÍ, Bc. Eva BLECHOVÁ
 • asistent pedagoga: Iveta Sýkorová
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V naší třídičce se snažíme maximálně rozvíjet dovednosti a znalosti dětí s ohledem na jejich individuálních možnosti a schopnosti. Klademe důraz na grafomotorická cvičení, procvičování jemné motoriky, koordinační cvičení. Cvičíme jazyk a a jeho postavení, mluvidla, foukáme do všeho co je kolem nás. Velkou výhodou při našich činnostech je malý kolektiv a klidné prostředí s určitou mírou předvídatelnosti a pravidelnosti. Společně ve třídě s nám líbí a jsme dobří kamarádi.

Jsme nedílnou součástí kolektivu dětí celé naší školy a zúčastňujeme se všech společných aktivit, her na třídách a zahradě.

 

 HLAVNÍ BLOK: "ČAS LETNÍ POHODY"

*ČAS CESTOVÁNÍ*
- práce s obrázky dopravních prostředků – třídění podle místa pohybu, počtu kol, způsobu pohybu
- upevňování poznatků o dopravě – přímé pozorování – způsob chování v silničním provozu, bezpečnost při přecházení, jízda na koloběžkách, kole – ochranné pomůcky
- při vycházkách a pozorování upevňovat poznatky o volně žijících živočiších – hmyz, živočichové u vody (práce i s obrázky) – dílčí projekt“ Kouzelný skřítek“
- významné budovy ve městě, získávat praktickou orientaci ve městě
- delší vycházky do okrajových částí města, při výletech chůze a běh v přírodním terénu, zdolávání přírodních překážek
- aktivity a námětové hry s dopravní tématikou
- upevňování znalosti písniček a básniček s pohybem, pohybových her
- skládání z papíru – lodičky
- výroba dopravních prostředků z krabiček – práce s barvou, lepidlem a nůžkami


*ČAS LETNÍHO DOVÁDĚNÍ*
- cestování po světě za pomoci mapy – zvířata v jiných částech světa
- rozhovory o zvířatech, práce s knihami, časopisy, obrázky
- manipulační hry s předměty, poznávání materiálů a jejich vlastností – třídění dle materiálu – drobné pokusy
- výlety do přírody - rozvíjení pohybové dovednosti, překonávání přírodních překážek, vytrvalostní chůze se zátěží