KONCEPCE ŠKOLY

Název školního vzdělávacího programu MŠ: "SVĚT PLNÝ DĚTSKÉ FANTAZIE"


Tuto vizi jsme zvolili na základě evaluačního hodnocení minulého školního roku, z něhož vyplynulo, že nejzávažnějším problémem je úroveň sociálních vztahů. Jak na úrovni dětských kolektivů, tak v úrovni - učitelka, rodič - dítě. Vizi se budeme snažit naplňovat v průběžných i dlouhodobých cílech.


Tématické bloky pro školní rok 2016 - 2019:

 • 1. DÁRKY KRÁLOVNY PŘÍRODY
 • 2. VÁNOČNÍ CINKÁNÍ, ZIMNÍ RADOVÁNÍ
 • 3. JARNÍ ČAROVÁNÍ
 • 4. VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM

                  

Další rozpracování tematických bloků do podtémat lze nabízet dětem mnoho námětů. Řídíme se přitom zájmem dětí, výsledky a závěry evaluačního hodnocení daného námětu. Proto počítáme s plněním na 2 - 3 roky. Způsob, forma, délka realizace záleží na plánování a rozpracování učitelkami v třídním vzdělávacím programu a v denních přípravách.

Nadřazeným měřítkem by mělo být zvážení, zda naše výchovné působení směřuje k dosažení cílových kompetencí Rámcového výchovného programu předškolní výchovy a uspokojování potřeb dětí, k tělesnému rozvoji, psychické pohodě a zdravému životnímu stylu.

Hlavní cíl MŠ: Vytvořit harmonické, dítěti příjemné a přívětivé prostředí, které bude maximálně podporovat jeho individuální rozvoj.

Hlavní činností naší MŠ je hra, která je učitelkami motivována. Snažíme se o to, aby veškeré poznatky děti získávaly prostřednictvím interaktivního a prožitkového učení. Důraz klademe na dostatečný pohyb venku, pohybové aktivity - využívání prvků programu MŠ podporující zdraví.

Děti dostávají dostatek prostoru pro vlastní zájmy a spontánní nápady. Je pohotově využíváno i náhodných situací a událostí. K dispozici mají děti počítače s kvalitními naučnými programy.

Úkolem MŠ je vytvořit prostředí s mnohostrannými podněty k aktivnímu a všestrannému rozvoji dítěte dle jeho možností a schopností. Navazovat a doplňovat působení rodiny. Prožitky v MŠ by měly být pro děti radostné a tím se stát i prvním motivujícím krokem ke vzdělání a životním zkušenostem.

 

CO NABÍZÍME

Zdraví

 • skladba jídelníčku je pestrá s dostatečným ovoce a zeleniny
 • zdravotní cvičení
 • cvičení s overbally
 • návštěva solné jeskyně – posilování zdraví
 • vycházky do přírody dle věku a schopností dětí
 • dechová cvičení - hra na flétny
 • návštěva bazénu - otužování, plavecký výcvik
 • bruslení na zimním stadionu – rozvoj hrubé motoriky
 • škola v přírodě - pobyt na čerstvém vzduchu

Jazyk a řeč

 • výuka anglického jazyka
 • logopedie - spolupráce s log. ambulancí v Rokycanech
 • náprava řeči v MŠ s asistentkami logopeda
 • logopedické chvilky s pohybem

Kultura a umění

 • návštěvy divadla Alfa v Plzni
 • zábavné pohádkové pořady v MŠ
 • kulturní akce pořádané v Rokycanech
 • keramika v dílně DDM
 • účast na pěveckých a výtvarných soutěžích
 • spolupráce se ZUŠ při výběru talentů
 • vánoční koncert dětského sboru ze ZŠ
 • hra na flétnu

Poznávání

 • výlety do přírody - les, ZOO, týdenní škola v přírodě
 • poznávání našeho města, jeho historie
 • exkurze na různá pracoviště
 • spolupráce s hasiči a policií
 • návštěva a spolupráce se ZŠ a školní družinou
 • spolupráce s Českým svazem ochránců přírody - Záchranná stanice živočichů
 • návštěva knihovny
 • návštěva hvězdárny
 • návštěvy muzea
 • ekologické programy
 • výlety do okolí Rokycan

Příprava na vstup do ZŠ

 • spolupráce s PPP v Rokycanech a SPC v Plzni
 • procvičování grafomotoriky
 • speciální cvičení dle potřeb dětí
 • individuální programy pro děti s odkladem školní docházky

Akce MŠ

 • besídka - Mikulášská a Vánoční
 • zpívání u vánočního stromu
 • masopust v MŠ
 • MDD - soutěže na zahradě
 • výlety
 • tématické výtvarné soutěže rodičů a dětí
 • dny otevřených dveří, tvořivé dílničky s rodiči
 • sportovní soutěže na dopravním hřišti a ZŠ
 

REŽIMOVÉ PRVKY

Veškeré časové údaje jsou pouze orientační. Délka a výběr činnosti se řídí momentální situací a zájmem dětí.

06.00 - 07.00 - se děti schází v přízemních třídách svých pavilonů
07.00 - 08.00 - ranní hry a činnosti ve třídách
09.00 - 09.30 - dopolední svačina
09.30 - 11.15 - pobyt venku
11.30 - 12.00 - oběd
12.00 - 13.55 - odpočinek
14.00 - 14.30 - odpolední svačina
14.30 - 16.00 - hry a činnosti ve třídách, pobyt na školní zahradě
15.30 - 16.00 - děti se rozchází v přízemních třídách svých pavilonů