KONCEPCE ŠKOLY

Projekt vychází z tématických celků, které vycházejí z hlavních cílů rámcového vzdělávacího programu a jsou v něm začleněny i prvky a myšlenky kurikula MŠ podporující zdraví.

Zdraví školy je podmínkou hodnotného života jednotlivce i celé společnosti. Je to propojení vztahů mezi organizmem, psychikou a osobností jednotlivce. Dobré zdraví zároveň posiluje duševní odolnost, navozuje pocit pohody, která je zvláště pro dítě ve vývoji důležitá k tomu, aby se cítilo v co nejlepší pohodě.

Pozitivní účinek aktivního pohybu má přímý vliv na intelektovou činnost. Přiměřená pohybová aktivita dodává odvahu, jistotu a vede k autonomnímu chování, které je důležité v oblasti bezpečnosti - chovat se sám tak, abych nepřišel
k úrazu, ale neomezoval se víc, než je nutné. Významným prvkem naplnění cíle ŠVP je také vzájemná úcta ve vztahu dítě - dospělý.

Školní program má za cíl vytvářet takové podmínky, aby dítě prožívalo své dětství v pohodě. Znamená to mít pocit bezpečí, důvěry v sebe sama. Čím více má možnost pohody v přítomném čase, tím více tělesné, duševní a mravní odolnosti v sobě utváří pro další život.

Děti se svými dětskými zájmy a přirozenými potřebami stojí ve středu zájmu celého personálu naší školičky.


                                                    
 

CO NABÍZÍME

Zdraví

 • skladba jídelníčku odpovídá zdravé výživě
 • cvičení na balančních míčích
 • cvičení s overbally
 • delší vycházky do přírody dle věku dětí
 • dechová cvičení - hra na flétny
 • návštěva bazénu - otužování, plavecký výcvik

Jazyk a řeč

 • výuka anglického jazyka
 • logopedie - spolupráce s log. ambulancí v Rokycanech
 • náprava řeči v MŠ s asistentkami logopeda

Kultura a umění, návštěvy divadla Alfa v Plzni

 • kulturní akce pořádané Sokolem v Rokycanech
 • keramika v dílně Něha
 • účast na pěveckých a výtvarných soutěžích
 • spolupráce se ZUŠ při výběru talentů
 • vánoční koncert dětského sboru ze ZŠ
 • hra na flétnu

Poznávání

 • výlety do přírody - les, ZOO, týdenní škola v přírodě
 • poznávání našeho města, jeho historie
 • exkurze na různá pracoviště
 • spolupráce s hasiči a policií
 • návštěva a spolupráce se ZŠ a školní družinou
 • spolupráce s Českým svazem ochránců přírody - Záchranná stanice živočichů
 • návštěva knihovny
 • návštěva hvězdárny
 • návštěvy muzea
 • ekologické programy

Příprava na vstup do ZŠ

 • spolupráce s PPP v Rokycanech a SPC v Plzni
 • procvičování grafomotoriky
 • speciální cvičení dle potřeb dětí
 • individuální programy pro děti s odkladem školní docházky

Akce MŠ

 • besídka - Mikulášská a Vánoční
 • zpívání u vánočního stromu
 • karneval
 • MDD - soutěže na zahradě
 • výlety
 • tématické výtvarné soutěže rodičů a dětí
 • dny otevřených dveří
 • sportovní soutěže na hřišti ZŠ

 

REŽIMOVÉ PRVKY

Respektují právo dítěte na vlastní spontánní aktivity, podporují činnosti venku, pohybové a sportovní aktivity.

6.00 - děti se schází v 1. třídě
7.00 - ranní hry a činnosti ve třídách
9.00 - dopolední svačina
10.00 - pobyt venku
11.30 - oběd
12.00 - 13.45 - odpočinek
14.00 - odpolední svačina
14.30 - hry a činnosti ve třídách
15.30 - 16.00 - děti se rozchází z 1. třídy