jmenný seznam dětí:
1.Blecha Dominik
2.Borik Kristián
3.Bušková Eliška
4.Čada Jakub
5.Dudáš Gabriel
6.Filipová Kristýna
7.Houšková Zuzana
8.Janda Patrik
9.Kuťák Daniel
10.Kuťák Tobiáš
11.Müllerová Mathia
12.Novotná Anna
13.Pašková Nikola
14.Pražský Jakub
15.Šťastná Adéla
16.Šťastná Tereza
17.Šťastný Václav
18.Štěrba Jan
19.Štěrbová Ema
20.Topolčany Zuzana


Pracujeme podle školního programu "Svět kolem nás". Našim cílem je, vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě, k životnímu prostředí a posílit pocit spoluzodpovědnosti za kvalitu životního prostředí. Klademe důraz na rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, snažíme se posilovat dětská přátelství a smíšený kolektiv nám umožňuje rozvíjet u dětí ohleduplnost, velkorysost i umění pomoci mladším či slabším. Vytváříme u dětí povědomí o zdravém životním stylu. Menší počet dětí nám umožňuje jejich maximální zapojení do všech činností a vytváří dojem klidné a spokojené rodiny.


Podzim hraje barvami


Témata:


1. Léto, kam ses podělo?
2. To je ale úroda!
3. Vyrostla řepa veliká, převeliká
4. Barevné lístky
5. Papírový drak
6. Tajemný les
7. Kam letíš ptáčku?
8. Zvířátka v lese

Cíle:


• vytváření povědomí o zdravém životním stylu
• rozvoj psychické a tělesné zdatnosti dětí
• upevňování pravidel chování ve vztahu k ostatním
• prohlubování návyků dětí spojených se stolováním a osobní hygienou
• zdokonalování sebeobsluhy
• podporování dětských kamarádských vztahů
• vytváření vztahu ke svému okolí, udržovat pořádek
• prohloubení poznatků dětí o podzimním období /příroda, zvířata, rostliny, stromy, plody, přírodní jevy, činnosti související s podzimem/
• rozvoj smyslového vnímání
• rozvoj jazykových dovedností /vnímat, naslouchat, porozumět/ a řečových schopností /samostatně se vyjadřovat ve větách/
• rozvoj tvořivosti
• vytváření povědomí, že lidé svou činností mění přírodní prostředí / pozitivně i negativně/

Vzdělávací nabídka:


• pohybové chvilky se zařazením zdravotních cviků
• pohybové činnosti při pobytech venku
• hry se slovy, slovní hádanky, rytmizace
• skupinová konverzace na urč. téma
• dramatizace pohádky
• práce s knihou, vyhledávání a popis obrázků
• vyprávění zážitků
• smyslové hry - procvičování všech smyslů
• manipulace s předměty, přírodninami
• různé výtvarné techniky
• hudební, literární činnosti
• námětové hry a činnosti
• pozorování přírody
• skupinové a individuální činnosti
• činnosti zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky

Očekávané výstupy:


• uvědomit si možnosti svého těla při pohybových činnostech
• zdokonalit sebeobslužné dovednosti /dle věku/
• prohloubit návyky spojené s osobní hygienou
• uvědomit si, že nejsme stejní a každý umí něco jiného
• zacházet šetrně s hračkami a dodržovat pravidla /úklid na určené místo…/
• vyjadřovat samostatně své názory a myšlenky /5-6/
• soustředit se na činnost a na její dokončení /5-6/
• uvědomit si vliv člověka na životní prostředí